Motto

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna służy specjalistyczną pomocą we wszechstronnym rozwoju dzieci i młodzieży poszukujących dróg samorozwoju na ścieżce edukacyjnej, zawodowej i społecznej

Dojrzałość szkolna dziecka 6-letniego

Tablica-mini

Rodzice dzieci 6 letnich rozważający decyzję o zapisaniu swojego dziecka do szkoły muszą podjąć jedną z ważniejszych decyzji w jego życiu, gdyż będzie ona miała wpływ na jego dalsze losy edukacyjne.

Spotkamy się z dwoma, zamiennie używanymi określeniami "gotowość szkolna" i "dojrzałość szkolna".

Dojrzałość można rozumieć jako odpowiedni poziom rozwoju intelektualnego, społecznego i fizycznego dziecka, umożliwiający mu opanowanie wiadomości i umiejętności na poziomie klasy I

Gotowość odnosi się natomiast do sfery najbliższego rozwoju - czyli tego, co dziecko może w niedługim czasie potencjalnie osiągnąć, wiążę się ona z przygotowaniem dziecka do podjęcia nauki w szkole. Jest wynikiem dojrzewania dziecka i jego aktywności własnej

Oceniając gotowość szkolną należy zwracać uwagę na:

 • poziom rozwoju zdolności poznawczych - zdobywanie wiedzy o otoczeniu, odpowiedni rozwój spostrzegania, myślenia, mowy, pamięci i uwagi
 • poziom rozwoju społecznego i fizycznego - szczególnie istotna umiejętność współdziałania z rówieśnikami, ale też z dorosłymi
 • poziom rozwoju emocjonalnego - samodzielność, względna niezależność emocjonalna, umiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi
 • poziom motywacji - zdolność do podjęcia nauki jako nowej formy aktywności i zainteresowanie zdobywaniem wiedzy
 • umiejętność systematycznej pracy

Rodzicu rozważając swoją decyzję o posłaniu dziecka 6-letniego do szkoły zwróć uwagę na:

1. Rozwój fizyczny:

 • wykrycie i jeśli to możliwe korekcja wad wzroku, słuchu, mniejszej sprawności ruchowej, a przede wszystkim mowy

2. Rozwój emocjonalno-społeczny:

 • wzmacnianie odporności emocjonalnej - uczenie radzenia sobie z porażką, z ocenianiem, z tym, że coś może być za trudne, albo ktoś będzie lepszy
 • kształtowanie wytrwałości - pokazanie, że zadanie rozpoczęte wymaga dokończenia, warto zastosować zabawy czy ćwiczenia krótkie, ale wykonane do końca
 • wzmacnianie wiary w siebie, zaufania do swoich umiejętności - uczenie dziecka drobnych umiejętności, stwarzanie w domu szansy na sukces, powierzanie możliwych do wykonania obowiązków i wyrażenie pochwały, nazwanie tego, co dziecko już potrafi np.: dobrze posprzątałeś pokój, szybko uczysz się na pamięć…
 • uczenie wyrażania i opanowania emocji
 • uczenie współpracy - słuchania poleceń, przestrzegania reguł, czekania na swoją kolej,

3. Podatność na nauczanie

 • kształtowanie umiejętności słuchania osoby dorosłej, rozumienia poleceń i tego, że trzeba je wykonać w określonym momencie, wykonywania zadań nawet jeśli momentami wymagają większego wysiłku i konieczności skupienia uwagi
 • wzmacnianie naturalnej w tym wieku u dziecka ciekawości do poznawania nowych wiadomości i uczenia się nowych umiejętności

Rodzicu pamiętaj, że jeśli masz wątpliwości możesz zawsze skorzystać z porady pracownika Poradni

Najważniejsze, to pokazanie dzieciom, że nauka może być wspaniałą zabawą i ciekawą przygodą, a nie tylko obowiązkiem

Autor: mgr Maria Cytrycka

Początek strony